Skip to main content

Vadība

Rektors, Docētājs
Mācību prorektore
Zinātņu prorektore, Vadošā pētniece
Attīstības prorektors
Senāta priekšsēdētājs, Dekāns, Docētājs

RSU Senāts

Ievēlēts 2015. gada 27. oktobra Satversmes sapulces sēdē.

Rīgas Stradiņa universitātes Senāts ir augstākā koleģiālā vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina un regulē visas augstskolas darbības sfēras un pārrauga RSU pamatuzdevumu izpildi.

Senāta priekšsēdētājs: profesors Andrejs Vilks
Senāta priekšsēdētāja vietnieks: profesore Juta Kroiča
Senāta sekretāre: Ingrīda Kreile, tālrunis: 67409146, e-pasts: Ingrida[pnkts]Kreileatrsu[pnkts]lv

Senāta sastāvs

Jānis Gardovskis, Dr. habil. med., profesors

Tatjana Koķe, Dr. habil. paed., profesore

Nora Jansone-Ratinika, Dr. paed., docente

Ingrīda Kreile, zinātniskā sekretāre

Juta Kroiča, Dr. med., profesore

Aldis Lieljuksis, Dr. iur., asoc. profesors

Aigars Pētersons, Dr. habil. med., profesors

Klāvs Sedlenieks, PhD, docents

Signe Tomsone, asoc. profesore

Natālija Šilova, studente

Kristaps Feldmanis, students

Stavs Brodskis (Stav Brodsky), students

 

Iveta Ozolanta, Dr. habil. med., profesore

Guntis Bahs, Dr. med., profesors

Aija Gulbe, lektore

Ilga Kreituse, Dr. hist., profesore

Baiba Mauriņa, Dr. pharm., docente

Māra Pilmane, Dr. habil. med., profesore

Vija Sīle, Dr. phil., profesore

Dins Šmits, asistents

Jānis Vētra, Dr. habil. med., profesors

Māris Lapšovs, students

Sandis Kovaļovs, students

 

Padomnieku konvents

Rīgas Stradiņa universitātes Padomnieku konvents ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir konsultēt RSU Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventa locekļus ar atklātu balsojumu ievēl RSU Senāts uz trim gadiem. Ņemot vērā augstskolu tradīcijas, apstiprināšana padomnieku konventa sastāvā tiek uzskatīta par goda izrādīšanu pret konkrēto personu. Konventa darbu vada Senāta ievēlēts priekšsēdētājs. 

Padomnieku konventa uzdevumi:

  • atbilstīgi konventa locekļu kompetencei sniegt Senātam un rektoram konsultācijas ar universitātes darbību saistītās jomās;
  • sniegt atzinumus par universitātes stratēģiju, koncepciju, iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu projektiem;
  • pēc konventa iniciatīvas vai Senāta vai rektora ierosinājuma izstrādāt universitātes stratēģiju, koncepciju, iekšējo normatīvu un citu dokumentu projektus.

Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Satversmes sapulcē, pieprasīt un saņemt no universitātes amatpersonām un struktūrvienībām konventa darbam nepieciešamos dokumentus un informāciju.

Padomnieku konvents tiek sasaukts pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu ierosinājuma. Konventa sēdes tiek protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti.

Padomnieku konventa locekļi